Program Pascal Kata / Kalimat Dibalik

Program Pascal Kata / Kalimat Dibalik 



uses crt ;
var
   kata, kt,tx :string;
   pj, i :integer;
   ul :char;

begin
     ul:='Y';
     while upcase(ul)='Y' do
     begin
          clrscr;
          write ('input kata/kalimat :'); readln(kata);
          pj:=length(kata);
          kt:=''; tx:='' ;
          for i:=pj downto 1 do
          begin
               tx:=copy(kata,i,1);
               kt:=kt+tx;
          end;
          writeln (' Hasil : ', kt);
          write('Coba Lagi y/t ? :');readln(ul);
     end;
end.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel